سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمانه پژوهان مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
رضا فرهوش – عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی

چکیده:

ساختار شیمیایی روغن دو رقم کانولا به نامهای اوکاپی و طلایه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. انتخاب ارقام بر اساس میزان عملکرد تولید دانه و درصد روغن موجود در دانه در کشور بوده است.مقایسه ساختار اسید چربی روغنهای مورد مطالعه تفاوت معنی داری را نشان داد، به طوری که روغن اوکاپی از نظر مقدار اسیدهای چرب تک غیراشباعMUFA) بخصوص اسید اولئیک و روغن طلایه از نظر مقدار اسیدهای چربچند غیراشباعPUFA) همچون اسیدهای لینولئیک و لینولنیک در سطح بالاتری گزارش شدند. نسبتUSFA به SFA در روغنهای اوکاپی و طلایه به ترتیب ۱۱/۶۶ و۱۱/۳۱ ۱۱ و شاخص اکسایش پذیری آنها به ترتیب ۳/۹۳و۴/۵۲ بود. عدد یدی روغن اوکاپی و طلایه به ترتیب ۱۰۴/۱۶ و۱۰۹/۶۲ تعیین شد. بین عدد صابونی، مواد صابونی نشونده و ترکیبات مومی دو روغن اختلاف معنی داری مشاهده نشد.(P<0/05 مقدار ترکیبات توکوفرولی (بر حسب آلفا-توکوفرول) و پلیفنلی (بر حسب اسید گالیک) در روغن اوکاپی به ترتیب ۷۶۵/۱۴ و۴۵/۲۳ و در روغن طلایه به ترتیب ۶۰۶/۷۵ و۳۴/۴۴پی پی ام اندازه گیری شد