سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن صالحیان –

چکیده:

درمنطقه بانه نوعی دانش بومی جنگلداری شکل گرفته تا جامعه محلی را درسطحخانوار قادر سازد که با بهره برداری مستمر از منابع جنگلی بقای خویش را استمرار بخشد دراین شکل از جنگلداری سنتی هرخانوار که بصورت عرفی جنگلی را دراختیار دارد با بکراگیری ترکیبی از روش شاخه زادهمسال روی درخت روی تنه و تاج و شاخه زادناهمسال روی زمین علوفه دام ها وچوب هیزمی و ساختمانی مورد نیاز خود را تامین می نماید دراین تحقیق سه توده کمتر دست خورده در سه منطقه مختلف از جنگلهای شهرستان بانه انتخاب و درمجاورت هر توده کمتر دست خورده یک توده تحت بهره برداری های سنتی رایج درمنطقه انتخاب گردید توده های انتخاب شده درهر منطقه از نظر شرایط فیزیوگرافی مشابه بودند درتوده های انتخاب شده تعداد ۳۰ قطعه نمونه مستطیلی شکل به مساحت ۶۰۰ مترم ربع ۲۰×۳۰ متر پیاده گردید درداخل قطعات نمونه زادآوری جنسی و غیرجنسی بررسی گردید