سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمهدی هرمزی – کارشناس ارشد مهندسی پزشکی(بیومواد) دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دا
شمس الدین میردامادی – پرفسور میردامادی استاد و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی متالورژی و موا
سیدحسین رضوی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه علم و
رضا غفوری آهنگر – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

ترکیبی از فلزات شامل نقره، قلع، مس و گاهی همراه روی تحت عنوان آلیاژ ملقمه شناخته شده است. ساختارآلیاژهای آمالگام با مس بالا اصولاًً مخلوطی از فازهای ( γ(Ag(3)Sn از سیستم نقره- قلع و فاز( ε (Cu(3)Sn از سیستم مس- قلع می باشد. ملقمه دندانی ایجاد شده از طریق واکنش بین جیوه همراه با یک یا چند نفر دیگر که عمدتاً حاوی Cu,Sn ,Ag و Zn می باشد دارای یک ساختمان متالورژی پیچیده که می تواند تا ۶ فاز را در خود داشته باشند. ساختار آلیاژهای آمالگام با مس بالا اصولاً مخلوطی از فازهای واکنش کرده گاما یک ((۱)γ) یا (Ag(2)Hg(3، فاز اتا (η) یا (Cu(6)Sn(5، فاز (δ) یا (Ag(1.1)Hg(0/9 و فازهای واکنش γ( (Ag(3)Sn از سیستم نقره- قلع و ε (Cu(3)Sn) از سیستم مس- قلع می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی و مقایسه ریز ساختار و فازهای تشکیل شده در آلیاژ آمالگام و ملقمه پرکننده دندانی کروی با مس و نقره بالا ساخته شده در آزمایشگاه و مقایسه آن با یک آلیاژ آمالگام پرکننده دندانی کروی تکترکیبی مس بالای رایج داخلی می باشد. در این تحقیق نمونه های استوانهای شکل بصورت مکانیکی فشرده شده اند و مطابق با استاندارد ISO 1559:1997 تهیه شدند. با انجام آنالیز سطح توسط SEM یک توزیع هتروژن از فاز هایی که در بالا ذکر شد، آشکار گردید. ریزساختار هایی که حاوی کلنی ها یا دسته ها هستند مشاهده نشدند.