سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرشاد فتحیان – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس تهران
فخراله سپهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی

چکیده:

آگاهی از وضع کیفی آب و بررسی روند تغییرات آن در طول زمان از اهمیت ویژه ای در مدیریت مناسب برنامه های منابع آب برخوردار است دراین راستا از روشهای ناپارامتری Thiel-Sen Mann-Kendall و Spearman Rho برای بررسی و تشخیص روند پارامترهای کمی و کیفی رودخانه های سیمینه رود، قمرود و کارون استفاده شده است دراین پژوهش ضمن بررسی روند پارامترهای کمی و کیفی سالانه رودخانه ها از قبیل دبی EC,TDS در ایستگاههای بالا دست و پایین دست به تحلیل روند دبی با پارامترهای TDS,EC بصورت توام پرداخته شدها ست نتایج حاصل از تحلیل روند نشان میدهد که رودخانه سیمینه رود ایستگاه بوکان، در سطح اطمینان ۵% با استفاده از روشهای T-S,M-K و در سطح اطمینان ۱% با استفاده از روش SR روند افزایشی TDS,EC را دارد در رودخانه قمرود ایستگاه شادآباد نتایج تغییرات همزمانی روند کاهشی دبی و روند افزایشی TDS,EC در سطح اطمینان ۱% را نشان میدهد.