سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی عصاره – دانشجوی کارشناسی ارشد – گروه مهندسی شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماه

چکیده:

در این تحقیق تولید هیدروژن در راکتور بستر سیال غشایی در سه فرآیند ریفورمینگ متان با بخار، ریفورمینگ پروپان بابخار و ریفورمینگ هپتان با بخار مورد بررسی قرار گرفته است. سپس پارامترهای عملیاتی موثر بر بازدهی تولید هیدروژن همانند دمایخوراک ورودی ، نحوه گرمادهی، فشار و مقدارCepیا ظرفیت نفوذ در غشاMembrane Permeation Capacity مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است . نتایج این بررسی نشان می دهد که با افزایش دما در هر سه فرآیند ریفورمینگ ذکر شده در ابتدای واکنش شاهد افت دما خواهیم بود و با افزایش مقدارCep در هر سه فرآیند افزایش بازدهی هیدروژن راخواهیم داشت و تاثیر فشار و نحوه گرمادهی با توجه به نوع واکنش اثری متفاوت بر میزان هیدروژن تولیدی خواهد داشت.