سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسن عشوریان – دانشجوی ارشد خاک و پی
رضا پورحسینی اردکانی – استادیار دانشگاه یزد

چکیده:

محاسبه تغییرمکان های ناشی از گودبرداری یکی ازمهمترین موضوعات دربررسی یک گود می باشد به همین منظور مطالعات متعددی درطول دهه های اخیر برای برآورد این تغییر مکان ها انجام شده است روش های م حاسبه تغییر مکان ها درکل به دو دسته روشهای تجربی و روشهای عددی تقسیم بندی می شود روشهای عددی با استفاده از آنالیز های اجزا محدود و یا اختلاف محدود و اکثرا با استفاده از نرم افزارهای ژئوتکنیک انجام می شود روشهای تجربی نتایج مشاهدات میدانی مونیتورینگ مطالعات پیشین و داده های حاصل از مطالعات پارامتریک را مورد استفاده قرار میدهند دراین مقاله سعی بر ان است که تا روشهای تجرب یمحاسبه تغییر مکان های افقی و عمودی ناشی ازاجرای گودبرداری بررسی و مقایسه ای بین قابلیت این روشها برای تخمین تغییر مکان ها انجام شود.