سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا تمدن – اهواز دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
عباس رهی –

چکیده:

دو روش بدون المان گلرکین EFG و درون یابی نقطه ای شعاعی RPIM به منظور محاسبه میدان تنش و جابجایی ناشی از یک ترک عرضی دریک ورق مورد بررسی قرارگرفته اند بارگذاری کششی در یک طرف ورق منجر به تغییر شکل مود I درترک می شود کها ین وضعیت حالتی استاندارد برای مقایسه عملکرد روشهای عددی برای محاسبه میدانهای تنش کرنش و جابجایی اطراف ترک است هر دو روش اشاره شده با استفاده از توابع پایه مناسب حاصل از پاسخهای تحلیلی موجود غنی سازی شده اند و از مدل رله برای اعمال اثر ترک در روش EFG استفاده شده است مقایسه نتایج روشها با هم و با پاسخ بدست آمده از نرم افزار تجاری ABAQUS از نظر دقت جواب حاصل سرعت حل و اثرتوزیع دلخواه گره ها انجام گرفته است براین اساس روش درونیابی نقطه ای شعاعی تقریبا دو برابر سریعتر از روش بدون المان گلرکین است که دلیل آن عدم نیاز به استفاده ازمدلهای اعمال ترک مانند مدل رله می باشد.