سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فریبا کرمی سرخه چقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسیکامپیوتر گرایش نرم افزار

چکیده:

نظر به افزایش روزافزون بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان ها و پیشرفت و تغییر سریع این فناوری مدیریت آن در سازمان ها امروزی به یک مبحث راهبردی تبدیل شده است معماری سازمانی فناوری اطلاعات یا به اختصار معماری سازمانی با توصیفی کل نگر و جامع از کارکردهای فناوری اطلاعات در سازمان سعی می نماید که پیچیدگی استفاده این فناوری را کاهش داده و موجب بازدهی بیشتر این ابزار در راستای نیل به اهداف سازمانی شود معماری سازمانی شامل مجموعه ای از مدلهای توصیف کننده عملکرد مولفه های مختلف این فناوری با جنبه های گوناگون کاربرد آنها در یک سازمان میباشد بدین شکل مدیریت توسعه و نگهداری فناوری اطلاعات در سازمان بهتر انجام می شود دراین مقاله برخی از روشهای پیشنهاد شده برای ارزیابی معماری سازمانی مورد بررسی قرار میگیرد.