سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سحر قلعه – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه آزا
شیما صراحتی –
فهیمه صفایی –

چکیده:

پیشرفت‌های صنعتی، برنامه‌های توسعه و پروژه‌های زیربنایی با وجود تمامی مزایا و منافعی که برای انسان به همراه داشته است، سرمنشاء بسیاری از مخاطرات، ریسک‌ها و نارسایی‌های قابل توجهی بوده‌اند. بروز حوادث متعدد در فرآیندها که به وقوع فجایع انسانی و محیطی می‌انجامد، متخصصان را بر آن داشته که برای برآورد فرکانس و پیامد این گونه حوادث به رهیافت‌های احتمال‌گرا از جمله ارزیابی ریسک زیست‌محیطی روی آورند.ارزیابی ریسک زیست محیطی فرآیند سیستماتیک ارزیابی اثرات سوء بالقوه فعالیتها و آلودگیهای فیزیکی و شیمیایی ناشی از آنها بر انسان ها،گیاهان،جانوران و به طور کلی اکوسیستم ها است. روشهای متعددی جهت ارزیابی ریسک زیست محیطی وجود دارد، پژوهش مذکور با هدف مقایسه روشهای متنوع ارزیابی ریسک زیست محیطی جهت انتخاب بهترین روش در شناسایی خطرات،تخمین پیامدها و احتمال وقوع آنها بر محیط زیست (انسان،هوا،آب،خاک،فون و فلور) انجام گرفت. در این مطالعه پس از بررسی مزایا،معایب ،ویژگی ها وکاربرد روشهای ارزیابی ریسک،۱۲روش جهت ارزیابی ریسک زیست محیطی انتخاب شد سپس بر اساس بررسی های کتابخانه ایی و مطالعات میدانی ، معیارهایی کلی ( با امتیاز دهی ۱-۵ مطابق با نظر کارشناسان) جهت مقایسه روشها درنظر گرفته شدندو نهایتا روشهای مذکور بر اساس این ۵ معیار و با توجه به نتایج حاصله از تکنیک دلفی ،مطالعات کتابخانه ایی و بررسی مستندات ،امتیازدهی شدند. نتایج مطالعه حاکی از ان است که روش FMEA و William fine از کارایی و قابلیت بیشتری در ارزیابی ریسک زیست محیطی برخوردار می باشد