سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا عیوضیان – دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی
علیرضا اصغری میرک – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مشگین شهر
الناز داوران – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور تعیین منشا محدودیت عملکرد دانه در ارقام و هیبرید آفتابگردان آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۱۳۸۴ درمزرعه ایستگاهی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل رقم آرماویرسکی متوسط رس و هیبرید آلستار زودرس تیمار حذف برگ در ۴ سطح شاهد حذف ۱/۳ برگهای تحتانی حذف ۱/۳برگهای میانی حذف۱/۳ برگهای فوقانی بوته به منظور بررسی محدودیت مخزن و تیمار حذف دانه در سه سطح شاهد، حذف ۱/۲دانه های میانی و حذف ۱/۲ دانه های کناری طبق به منظور بررسی محدودیت منبع اعمال گردید. پس از برداشت میزان محدودیت منبع و مخزن براساس متوسط وزن دانه های تک بوته و شاهد بدون حذف ، برگ و حذف دانه محاسبه گردید. نتایج نشان داد رقم آرماویرسکی دارای محدودیت مخزن و هیبرید آلستار فاقد محدودیت مخزن می باشد. محدودیت مخزن آرماویرسکی ۱۲/۹ درصد بدست آمد. همچنین هر دو رقم آرماویرسکی و هیبرید آلستار دارای محدودیت منبع بودند.