سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پژمان هنرمندی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ال
مهرداد آقایی خفری – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

تبلور مجدد دینامیکی (DRX) به جهت بهبود خواص مکانیکی از طریق کاهش اندازه دانه، دارای نقش ویژه ای در تغییر شکل داغ فلزات و آلیاژها می باشد. از این رو روش های مختلفی برای تعیین پیشروی تبلور مجدد دینامیکی در طول تغییر شکل ارائه شده است. در پژوهش حاضر آزمایشات فشار داغ بر روی آلیاژ Ti-6Al-4V در محدوده دمائی C°۱۱۰۰-۱۰۰۰ و نرخ کرنش s-1001/0، تحت ۵ کرنش حقیقی مختلف (۷/۰-۰) انجام پذیرفته است. در شرایط تغییر شکل مذکور، کسر حجمی دانه های تبلور مجدد یافته دینامیکی (X) از طریق روابط اورامی (همدما و غیرهمدما)، رابطه ساختاری تنش و روش مکانیکی محاسبه شده است. صحت و دقت سه روش فوق از طریق مقایسه کسرهای حجمی DRX محاسبه شده از روابط با نتایج حاصله از مشاهدات ریز ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت مناسبترین روش در بررسی سینتیک تبلور مجدد دینامیکی آلیاژ فوق معرفی گردیده است.