سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه مرزنگوشی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه
غلامرضا ابراهیمی – دانشیار، گروه مهندسی پلیمر و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه حکیم سبز
محمد مزینانی – استادیار، گروه متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی

چکیده:

در پژوهش حاضر، با انجام آزمایش فشارگرم در دماهای۴۰۰ ۴۵۰° با نرخ کرنش های ۰٫۰۱ و ۰٫۱ بر ثانیه، رفتار کارگرم آلیاژAZ 80 و تأثیر استرانسیم مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان می͏دهند که سطح تنش سیلان در آلیاژ استرانسیم͏دار پایین͏تر از آلیاژAZ 80 می͏باشد که علت آن را می توان به کاهش اندازه دانه͏ها و افزایش کسر حجمی تبلور مجدد نسبت داد. همچنین جوانه͏های جدید در حضور رسوبات در ریز ساختار بیانگر وقوع مکانیزم جوانه زنی ازطریق القای رسوبات می باشد که این امر سبب افزایش سینتیک تبلور مجدد و افت بیشتر سطح تنش سیلان می گردد همچنین مشاهده شد که در آلیاژ استرانسیم͏دار مقدار انرژی فعال͏سازی کمتر از انرژی فعال͏سازی آلیاژ ۸۰AZ می͏باشد.