سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران، معماری و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن برومندزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمدرضا سپهوند – استادیار دانشگاه تحصیلات صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
مسعود عامل سخی – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

سدهای بتنی وزنی به لحاظ جنبه های اقتصادی، فنی، زیست محیطی، اجتماعی و سیاسی جزو سازه های بسیار مهم می باشند. علیرغم مطالعات گسترده صورت گرفته بر روی این سازه ها، بررسی ایمنی و رفتار غیرخطی این سازه ها تحت بارگذاری های شدید همچون زمین لرزه نیازمند مطالعات بیشتری است. با توجه به این که سدها معمولاً در مناطق کوهستانی احداث می شوند لذا وجود گسل در فواصل دور و نزدیک محور سد اجتناب ناپذیر است و بررسی پتانسیل لرزه خیزی هر گسل در فاصله دور و یا نزدیک و تأثیر زمین لرزه ناشی از آن بر پایداری سد، یکی از معیارهای اصلی مکانیابی محور سد می باشد که این معیار مستقیماً بر هزینه ها و فواید حاصل از احداث سد تأثیر می گذارد. لذا بررسی دقیق تأثیر زمین لرزه های میدان دور و نزدیک بر پایداری سدها از اهمیت ویژه ای در طراحی سد برخوردار می باشد.در این پژوهش ابتدا با استفاده از نرم افزارABAQUS مدلسازی سد بتنی وزنی کوینا و صحت سنجی لازم صورت می گیرد و سپس با اعمال ۳ رکورد زلزله حوزه نزدیک و ۴ رکورد زلزله حوزه دور و انجام آنالیز غیرخطی دینامیکی به بررسی پارامترهایی نظیر جابجایی افقی ، قائم و مدل ترک خوردگی و نیروی برشی در پایه سد پرداخته می شود.