سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای مباحث نوین در حسابداری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنام صمدیان – کارشناس ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرق
نرجس پور یگانه – کارشناس ارشد حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرق

چکیده:

هدف اصلی این پژوهش بررسی و مقایسه رابطه قیمت سهام با کیفیت سود م یباشد دراین پژوهش رابطه قیمت سهام و کیفیت سود با استفاده از الگوهای لویز ، بارتون – سیمکو و پنمن مورد بررسی قرارگرفت تحلیل داده های گردآوری شده دراین پژوهش با استفاده از روشهای تحلیل رگرسیون مقطعی و آزمون مقایسات زوجی انجام شد سپس فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرارگرفتند نتایج حاصل از بررسی ۳۹۰ سال شرکت ۶۵ شرکت عضو نمونه ی دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۸۳ نشان داد برازش رگرسیون با الگوهای لویز و بارتون – سیمکو معنی دار و الگوی پنمن بی معنی می باشد الگوی لویز ارتباط قویتری با قیمت بازار سهام نسبت به الگوی بارتون – سیمکو دارد لذا تفاوت معنی داری بین سه الگوی لویز، بارتون – سیمکو و پنمن وجود دارد