سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

طاهره محمودیان – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
پردیس حیدری – کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه رابطه فشارروانی با رضامندی زناشویی درزوجین با و بدون اختلال روان تنی انجام شد روش پژوهش دراین تحقیق علی مقایسه ای است نمونه پژوهش شامل دو گروه ۴۰نفری از زوجین دارایاختلال روان تنی و عادی به شیوه انتخاب تصادفی ساده برای گروه زوجین دارای اختلال و همتاسازی با آنها برای زوجین عادی ازطریق مراجعان به کلینیک مشاوره نیک اندیش درشهرتهران درسال ۹۰ انجام شد دو پرسشنامه منبع استرس F – Q R S و رضامندی زناشویی Enrich اجرا گردید نتایج با استفاده از ازمونهای اماری T مستقل همبستگی پیرسون و خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت یافته های پژوهش رابطه بین فشارروانی و رضامندی زناشویی زوجین دارای اختلال را در سطح P<0/001,a=0/05 تایید نمود.