سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رسول برادران حسن زاده – استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
بهنام صمدیان – کارشناس ارشد حسابداری,واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی
بهرام شادکام آقا – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده:

هدف اصلی این مقاله بررسی و مقایسه رابطه ساختار سرمایه و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است .در راستای این هدف، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهای مالی و اطلاعات مورد نیاز را در سال های ۱۳۸۸-۸۳ارائه داده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند . در مجموع با توجه به محدودیتهای موجود ۹۷ شرکت انتخاب شدند .سپس، اطلاعات مربوط به نسبت بدهی ها بهدارایی ها و نسبت جریانهای نقدی عملیاتی به سود خالص(کیفیت سود الگوی پنمن) ،نسبت خالص داراییهای عملیاتی ابتدای دوره بر خالص فروش (کیفیت سود الگوی بارتون-سیمکو) و نسبت انحراف معیار سود عملیاتی بهانحراف معیار جریانهای نقدی عملیاتی(کیفیت سود الگوی لویز) طی دوره ۶ ساله مطالعه و به صورت میانگین جمع آوری و به تفکیک شرکتهای با سود بالا و پایین تفکیک و مورد آزمون قرار گرفت . به منظور آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش حاکی از این است که: به طورکلی، بین ساختار سرمایه و کیفیت سود شرکت رابطه مثبتی وجود دارد ،اما این رابطه از نظر آماری به جز سودهای با کیفیت بالای لویز که در حد متوسط قرار دارند،در حد ضعیف است