سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

توفیق مهدوی – عضو هیئت علمی گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
مجید ظروفی – عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی ومقایسه رابطه بین مصرف دخانیات )سیگار پیپ قلیان( باسلامت عمومی روانی درمیان دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار گروههای مختلف تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستربودهاست. جهت این کار از میان حدوداً ۸۶۵۵ دانشجوی گروههای مختلف تحصیلی واحد شبستر )جامعه آماری ( تعداد ۸۱۶ نفر )نمونه آماری( به نسبت حضور دانشجویان در گروههای مختلف تحصیلی انتخاب شدند . اطلاعاتمورد نیاز تحقیق با استفاده از پرسشنامه ۱۶ سوالی تست سلامت عمومی GHQ و پرسشنامه محقق ساخته )مخصوص اطلاعات مربوط به ورزش و مصرف دخانیات( بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده هااز آزمون t برایمقایسه های دوگانه و آزمون مجذورکای اسکور )خی دو( بویژه مجذور کای دومتغیری برای بررسی رابطه بین جنسیت و رشته تحصیلی در مصرف دخانیات، رابطه بین ورزشکار بودن یا نبودن و جنسیت در مصرف دخانیات ،رابطه بین ورزشکار بودن یا نبودن وگروههای تحصیلی در مصرف دخانیات استفاده گردید و بر اساس نتایج تحقیق؛ ۱ رابطه بین مصرف دخانیات با نمرات کل سلامت عمومی روانی و نمرات خرده مقیاسهای آزمون دانشجویان دختر، پسر و مجموع با سطح معنی داریa > 0/999با توجه بهt محاسبه شده تایید شد.