سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا عباسی بختیاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران، گروه تربیت بدنی، تیران، ایران
سمیه گلزار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده، گروه تربیت بدنی، آباده، ایران
جلال یاراحمدی – دانشگاه پیام نور آباده

چکیده:

هدف از این تحقیق، ترسیم نیم رخ کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی و ارزیابی و مقایسه زمینه کارآفرینی آنها با دانشجویان سایر رشته ها بوده است. در این پژوهش، شش ویژگی، انگیزه پیشرفت، منبع کنترل، ریسک پذیری، تحمل ابهام، نوآوری و استقلال طلبی، برای تعریف نیمرخ کارآفرینی دانشجویان مورد استفاده قرار گرفت. این پژوهش با نمونه گیری تصادفی و تخصیص متناسب از دانشجویان ۱۱ دانشکده دانشگاه فردوسی مشهد (n=430 )انجام گرفت. سوال (برنامه شما برای بعد از فراغت از تحصیل چیست؟) جهت تمایز دانشجویان با زمینه کارآفرینانه از دانشجویان بدون زمینه پرسیده شد. کسانی که پاسخ داده بودند یک شغل خصوصی را مد نظر دارم، به عنوان کارآفرینان بالقوه شناخته شدند.رفتارهای کارآفرینانه دانشجویان تربیت بدنی با دانشجویان سایر رشتهها، مقایسه شد. به علاوه، سختکوشی، آیندهنگری، هدفمندی، پیشرفت،پافشاری، تقدم متخصصان و مدیریت زمان به عنوان خرده مقیاسهای تشکیل دهنده انگیزه پیشرفت در دانشجویان تربیت بدنی با دیگر رشته ها،مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. به طور خلاصه ۷۰ سوال برای دانشجویان مطرح شد، که ۱۰ سوال مربوط به متغیرهایی جمعیت شناختی(دموگرافی) و زمینه کارآفرینی بود و ۶۰ سوال مؤلفههای نیمرخ کارآفرینی را مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج حاصل از آزمونهای میانه، جداول ،( توافقی (خی ۲ u )من ویتنی و همبستگی کندال، نشان داد که ریسک پذیری، و انگیزه پیشرفت، در دانشجویان تربیت بدنی در مقایسه با دانشجویان سایر رشتهها، به طور معنی داری بالاتر بود. این دانشجویان دارای خلاقیت پایین و پذیرش تحمل ابهام کمتری نسبت به سایردانشجویان بودند. دانشجویان تربیت بدنی دارای تقدم متخصصان، سختکوشی و پافشاری بالا و بالعکس آینده نگری، هدفمندی و مدیریت زمان پایینی بودند. این تحقیق نگرشی را درباره ضرورت آموزش کارآفرینی فراهم می آورد، تحت این عنوان که کدام ویژگیهای شخصیتی برای رسیدن به دانشجویان کارآفرین باید در دانشجویان تربیت بدنی توسعه داده شود.