سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نسیم برازش – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
عبدالرضا سروقدمقدم –

چکیده:

در طراحی ساختمان ها با استفاده از روش تحلیل استاتیکی معادل، آیین نامه ها دو پارامتر مختلف برای تعریف نامنظمی و اثر دادن پیچش در طراحی تعریف کرده اند که در این تحقیق به محاسبه و مقایسه دو پارامتر A ضریب بزرگنمایی خروج از مرکزیت) که در استاندارد ۲۸۰۰ ایران و آئین نامه هایASCE و UBCتعریف شده است و پارامتر Bکه در آیین نامه ۲۰NBCC به عنوان پارامتری برای تعیین حساسیت پیچشی ارائه شده است در سازه های با خروج از مرکزیت های مختلف پرداخته شده است. مشاهده می شود که پارامترA نسبت به Bحساسیت بیشتری به خروج از مرکزیت دارد و پارامتر مناسب تری در تعیین میزان پیچشی بودن رفتار ساختمان می باشد