سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدیه رضائی – دانشگاه پیام نور مرکزخمین
سید مسعود منوری، – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
قاسم علی عمرانی – استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران

چکیده:

.براساس محاسبات انجام شده در محل دفن پسماندهای شهر خمین روزانه ۴۸ تن پسماند به صورت غیر اصولی دفن می گردد . جهت کاهش مشکلات دفع پسماندهای شهری، شهرداری خمین در استان مرکزی تصمیم به احداث و بهره برداری از تأسیسات کمپوست گرفته است. مساحت اراضی طرح ۲ هکتار و با اهداف توسعه آن به وسعت ۳ هکتار می باشد.ظرفیت تولید طرح در سال ۲ هزار تن کمپوست است که قابل افزایش نیز خواهد بود.بااین حال گزینه مطرح دیگردراین زمینه در شهر خمین ود یگر شهرهای با موقعیت مشابه، بهداشتی کردن دفن فعلی پسماندهاوانجام عملیات دفن بهداشتی می باشد. . پژوهش حاضر سعی در مقایسه طرح کمپوست ب ادفن پسماندهاداردو ضمن ارزشیابی محل فعلی دفن پسماندهابا استفاده از روش الکنو با انجام محاسبات از ملاحظات اقتصادی در این بررسی بهره جسته است ودر نهایت به منطقی بودن انتخاب گزینه دفن بهداشتی برای شرایط شهر خمین ،با توجه به موقعیت اکولوژیکی وکسب حداکثر امتیاز ااندکس الکنو و مقایسه هزینه های دفع هر کیلوگرم پسماند به دو شیوه موجود که دارای اختلاف بیش از ۱۰ تومان می باشند،دست یافته است.بدیهی است که در صورت رعایت تفکیک از مبدا و تبدیل طرح کمپوست به بیوکمپوست ، به معنای واقعی کلمه و حذف بسیاری از لوازم و تاسیسات پرهزینه آن،و سرشکن کردن هزینه های اقتصادی این طرح برای چند شهر مجاور در استان و یا استان های همجوار از طریق جانمایی محل طرح کمپوست در فاصله بین چند شهر نزدیک به هم می توان به نتایج بهتری در این زمینه دست یافت و این گزینه را نیز با بررسی دقیق، بار دیگر محل تامل قرار داد.