سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهسا میرکریمی – دانش آموخته کارشناسی ارشد خاکشناسی
فرهاد خرمالی – دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سجاد طورانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه صنعتی شاهرود
بهروز سمیعی – دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سا

چکیده:

هدف از این مطالعه مقایسه خصوصیات کیفیت خاک تحت سه تناوب پنبه-گندم، کلزا-گندم و برنج-گندم با مدیریت یکسان بر روی اراضی شرقی جنوب گرگانرود که جزء خاکهای مالی سولز قرار گرفته اند بود. نمونه برداری از هر پروفیل در زمان محصول اول هر تناوب که حداقل به مدت ۱۵ سال در تناوب مورد نظر بودند انجام شد. بررسیها تکامل نسبی این خاکها را نشان داد. برآورد پارامترهایی از قبیل درصد تخلخل، رس، شاخص پایداری خاکدانه ها، کربن آلی، آهک، ظرفیت تبادل کاتیونی و تنفس میکروبی خاک نشان داد که بیشترین میزان این پارامترها در تناوب پنبه-گندم و کمترین میزان آن در تناوب برنج-گندم بود. همچنین مطالعه مقاطع نازک خاک نیز گویای کیفیت خوب خاک تناوب پنبه-گندم نسبت به دو تناوب دیگر بود. به گونه ای که در تناوب پنبه-گندم به دلیل حفظ ماده آلی قابل توجه، حضور جانوران خاکزی بیشتر و فضولات ناشی از آن، حفراتی از نوع کانال و واگ های درشت با میکروساختمان مطلوب خرده اسفنجی دیده شد در حالیکه تناوب کلزا-گندم با میکروساختمان مکعبی بدون زاویه با تمایز متوسط تا خوب در رتبه بعد از تناوب پنبه-گندم قرار گرفت.