سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین فریدونی – محقق
غلامعباس خادمی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
عباس خادمی – تکنیسین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

بمنظور بررسی فنولوژی گل و میوه در ارقام تجاری زیتون آزمایشی بمدت سه سال در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۷رقم روغنی ، سه تکرار و سه درخت به ازای هر تکرار در ایستگاه تحقیقات زیتون گرگان به اجرا در آمد. ارقام زیتون شامل روغنی،میشن، بلیدی،فرانتویو و کرونایکی،لچینو و کایلتر در این تحقیق خصوصیات گلدهی و میوه درختان براساس دستورالعمل ارائه شده توسط شورای بینالمللی زیتونIOC) اندازهگیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که بین ارقام بلحاظ تعداد گل، تعداد و درصد گل های کامل، وزن میوه، وزن هسته، اختلاف معنی داری وجود دارد. رقم کایلتر با میانگین ۳۵/۰۳ گل بیشترین ، ارقام روغنی، میشن با میانگین ۱۲ گل دارای کمترین تعداد گل در هر گل آذین بودند تعداد میوه تشکیل شده در گرده افشانی آزاد و خود گردهافشانی متفاوت بود و دگر گرده افشانی موجب افزایش درصد تشکیل میوه در ارقام مورد بررسی گردید، رقم کرونایکی به ترتیب با ۴/۵۳ و۹/۴۸ دارای بیشترین درصد تشکیل میوه در خودگرده افشانی و آزاد گرده افشانی بود.همچنین مقایسه میانگین داده ها نشان داد که بین ارقام بلحاظ درصد روغن(در ماده تر و ماده خشک) و عملکرد میوه تفاوت وجود دارد. رقم روغنی با میانگین ۱۲/۵ کیلوگرم کمترین و رقم بلیدی با ۵۴/۵ کیلو بیشترین عملکرد میوه را بخود اختصاص دادند بالاترین درصد روغن در ماده خشک و ماده تر در رقم بلیدی به ترتیب با ۵۳/۴۴ و ۲۴/۸۲ درصد و ارقام کرونایکی و میشن در رتبه بعدی قرار داشتند.