سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحسن پیشگرکومله – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون
اسداله اکرم – استادیار دانشگاه تهران
محمدداوود حیدری –

چکیده:

ذرت سیلویی یکی ازمنابع عمده تامین کننده غذای دام بشمار میرود و بصورت غیرمستقیم درتامین منابع غذایی برای انسان نقش ایفا مینماید با توجه به برداشت این محصول بصورت ماشینی و وجود تلفات دربرداشت این محصول دربررسی های اولیه لازم است به بررسی میزان این تلفات و ارایه راه کارهایی جهت کاهش آن اقدام نمود دراین راستا تحقیقی درشهرستان کرج برروی تلفات دونوع چاپر دوردیفه و شش ردیفه صورت پذیرفت و تلفات ساقه های باقی مانده تلفات برش و تلفات تخلیه این دو نوع ماشین اندازه گیری و مقایسه شد با اندازه گیری های انجام شده میزان رطوبت محصول مقدار ۶۵درصد تخمین زده شد ازطرفی عملکرد متوسط مزارع نیز ۵۰ تن درهکتار تعیین گردید دربررسی کلی انجام گرفته که درمزارع مختلف انجام گرفت مشخص شد که تلفات کلی برای نوع دو ردیفه و شش ردیفیه ۲/۷۷% و ۳/۰۱% از ماده برداشت شده می باشد