سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا ویس کرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه لرستان، دانشکده کشاورزی
بابک پیله ور – استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، دانشکده کشاورزی
غلامحسن ویسکرمی – دانشجوی دکتری بیوسیستماتیک گیاهی، دانشگاه تهران
حمدیه کریمی کیا – کارشناس ارشد جنگلداری، دانشگاه کردستان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه با مساحت ۱۸۹۴ هکتار در ۳۵ کیلومتری جنوب شهرستان خرم آباد واقع شده است. دراین پژوهش به مقایسه فلور دو تیپ بلوط گون الف و بلوط کلاه میرحسن شن پرداخته شد. در تیپ بلوط گون لف ۰۶ گونه گیاهی از ۵۳ خانواده و ۳۳ جنس مورد شناسایی قرار گرفته و در تیپ بلوط کلاه میرحسن شن ۵۰ گونه گیاهی از ۴۱ خانواده و ۵۵ جنس مشاهده گردید همچنین ۹ خانواده و ۴۰ گونه در بین دو تیپ مشترک می باشند در هر دو تیپ بیشتر گونههای گیاهی شناسایی شده، متعلق به خانواده های Graminae و Compositae می باشد. غنای گونه ای در تیپ بلوط گون الف بیشتر از غنای گونه ای در تیپ بلوط کلاه میرحسن شن است. در هر دو تیپ، شکل زیستی تروفیت بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است . همچنین بررسی انتشار جغرافیایی فلور دو تیپ نشان داد که بیشترین پراکنش جغرافیایی به ناحیه ایرانی تورانی و مدیترانه ای مربوط است.