سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمصطفی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد.
مهراب عاشورلو –

چکیده:

از آنجایی که نظام مدیریت شهری با هدف اداره مطلوب امورشهر سعی دارد روابط میان عناصر شهری را هماهنگ سازد از این رو به دلیل گستردگی و میان رشته ای بودن سیستم مدیریت شهری به مثابه یک سیستم باز عوامل مختلفی درآن دخالت دارند که بدون شناخت این سیستم نمی توان عناصر و روابط را درجهت اهداف آن تغییر شک لداد بنابراین با توجه به اینکه استفاده و بهره گیری از تجارب موفق کشورهای توسعه یافته می تواند نقش مهمی وموثری درارتقا بهبود مدیریت شهری ایران داشته باشد بنابراین به منظور تحول نظام مدیریت شهری ایران و سنجش تفاوت ساختاری این نظام مدیریتی با سایرکشورهای دنیا استفادها زتجارب موفق کشورهای صاحب نام درعرصه مدیریت شهری امری ضروری به شمار میرود. این مقاله به صورت تحلیلی با استفاده از روش مقایسه ای به بررسی و مقایسه تطبیقی ساختار مدیریت شهری درایران و کشورهای توسعه یافته می پردازد.