سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خداداد ده مرده – دانشجوی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
علی اکبر نشاط – استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
نجمه یزدان پناه – استادیار گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
جمشید پیری – کارشناس ارشد مدیریت جهاد کشاورزی سیستان

چکیده:

تبخیر و تعرق یکی از پارامترهای بسیاری مهم در طراحی سیستم های آبیاری و برنامه ریزی برای مدیریت منابع آب می باشد این فاکتور مهم به یکی از روشهای مستقیم ( لایسیمتر) و یا غیر مستقیم ( معادلات تجربی) بر آورد می شود. در این تحقیق داده های روزانه تشت تبخیر کلاس A ایستگاه تحقیقات کشاورزی زهک با داده های لایسیمتری مقایسه گردید. بدین منظور با استفاده از معادله های کونیکا ، آلن – پروت ، اشنادیر و اورنگ مقادیر ظریب طشت محاسبه و در داده های روزانه تبخیر از طشت ضرب شد و مقادیر ET0 هفتگی و ماهیانه بر آورد گردید. آماره های مجذور میانگین مربعات خطا (RMSE) ، میانگین قدر مطلق خطا (MAE) ، ضریب تعیین (R2) و ضریب همبستگی (r) به منظور ارزیابی روشهای بکاربرده شده استفاده گردید. نتایج نشان دادند که روش اورنگ در تعیین ضریب طشت برای تبخیر و تعرق هفتگی و ماهانه با ضریب تعیین به ترتیب برابر ۰/۸۴۴ و ۰/۸۸۶ بهترین روش و روش آلن-پروت برای تبخیر و تعرق هفتگی و روش کونیکا برای تبخیر و تعرق ماهیانه دارای حداقل ضریب تعیین می باشد . همچنین روش اورنگ دارای لایسیمتری دارد . لذا توصیه می شود جهت بکارگیری روش طشت تبخیر ضریب طشت در این منطقه و مناطق هم اقلیم از روش اورنگ استفاده شود.