سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن طاهرخانی – استادیارگروه عمران دانشگاه زنجان زنجان ایران
بهزاد رحمانی – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی عمران راه و ترابری دانشگاه ازاداسلامی واحدزنجان

چکیده:

هر ساله حجم زیادی از بتن آسفالتی در ساخت و نگهداری راهها مصرف میشود که برای ساخت آن هزینههای زیادی صرف میگردد. بهبود خصوصیات بتن آسفالتی همواره مورد توجه محققین و مهندسین بوده است. یکی از خرابیهای مهم رخ داده در بتن آسفالتی پدیده عریان شدگی میباشد که در آن چسبندگی قیر با مصالح سنگی در حضور آب از دست رفته و باعث شنزدگی در سطح راه میشود. در این مقاله اثر جایگزینی درصدهای مختلفی از فیلر طبیعی بتن آسفالتی با پودر آهک و سیمان بر خصوصیات مکانیکی ، آن شامل، استقامت مارشال، روانی، مقاومت کششی و آسیب رطوبتی مورد بررسی قرار میگیرد. فیلر طبیعی آسفالت که از پودر سنگ سیلیسی میباشد، در درصدهای مختلف ۳۰ ۶۰ و ۱۰۰ % توسط پودر آهک و سیمان جایگزین شده و خصوصیات مذکور مورد بررسی قرار گرفتهاند. نتایج نشان دهنده این است که با افزایش درصد جایگزینی سیمان و آهک استقامت مخلوطهای آسفالتی کاهش یافته اما مقاومت کششی و مقاومت در مقابل آسیب رطوبتی بهبود مییابد. همچنین، نشان داده میشود که استفاده از آهک تاثیر بیشتری بر افزایش مقاومت در مقابل آسیب رطوبتی و ترک خوردگی نسبت به سیمان دارد