سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

غلامرضا عبادوز – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

چکیده:

خربزه شادگانی در استان خوزستان به عنوان یکی از خربزه های بومی کشور محسوب می گردد که کشت این محصول در استان خوزستان ازقدمت زیادی برخوردار می باشد به همین منظور جهت مقایسه و بررسی توده های خربزه شادگانی در سال ۱۳۸۹ از جمعیت های موجود در مزارع مختلف بازدید و با توجه به تنوع توده ها ، میوه ها جمع آوری شدند .در این بررسی به طور مشاهداتی صفاتی از قبیل شکل میوه ، رنگ پوست ، رنگ رگه های پوست ، جنس پوست ، وضعیت رگه های پوست ، طول میوه ، قطر میوه ، رنگ گوشت ، قطر گوشت ، قطر تخمدان ، طعم میوه و طول بذر اندازه گیری شدند . نتایج نشان داد بیشترین طول میوه در بین توده ها ۳۰ سانتی متر و کمترین قطر میوه برابر با ۶ سانتی متر همچنین بررسی داده های قطر گوشت میوه نشان داد که میزان انحراف معیار ۰/۸۴و میانگین قطر تخمدان برابر ۶/۷ سانتی متر بود . نتایج حاصل از بررسی نشان داد که خربزه شادگانی در بسیاری از صفات تنوع زیادی دارد و برای خالص سازی و ایجاد لاین های پر محصول با کیفیت خوب نیاز به برنامه های اصلاحی پیشرفته ای می باشد