سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان،گ
محمدرضا میرزایی – استادیار و سرپرست پژوهشکده منابع طبیعی و زیست محیطی دانشگاه دولتی یاسو
سیدحمید حبیبیان – استایار و عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان ،گروه منابع

چکیده:

تحقیق حاضر به بررسی باورها و اعتقادات آبخیزنشینان دو حوضه آبخیز سده و دژکرد از توابع شهرستان اقلید فارس پرداخته است. این تحقیق کاربردی و به روش توصیف و تحلیل میباشد که شیوه اجرایی آن میدانی و با استفاده ازپرسشنامه صورت گرفته است. محاسبات با استفاده از نرم افزار ۸۱ SPSS صورت گرفته است. نتایج نشان میدهد که به رغم شرایط مساعدتر جمعیتی در سده ولی منطقه دژکرد به عنوان پایلوت اجرای عملیات و پروژههای آبخیزداریانتخاب شده است که به رغم آن باور و اعتقادات آبخیزنشینان هر دو منطقه تفاوت معنی داری در بسیاری از زمینهها ندارند. عدم استفاده از دانش بومی، عدم ارائه تسهیلات بانکی لازم، نارضایتی از عملکرد تعاونی آبخیزداری از مشخصاتبارز باور افراد حاضر در نمونه تحقیق می باشند. لذا ضرورت تغییر نگرش به اجرای هدفمند عملیات و پروژه هایآبخیزداری مبتنی بر اصول علمی انکارناپذیر است