سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انرژی و محیط زیست کرمان

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احسان پرورش – دانشگاه شهید باهنر کرمان، انجمن پژوهشگران جوان
امیر صررافی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه مهندسی شیمی، پژوهشکده انرژی و محیط ز
مهین شفیعی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه مهندسی شیمی، پژوهشکده انرژی و محیط ز

چکیده:

در این تحقیق تغییرات ضریب بازیافت نفت بر اثر تزریق آب و گاز غیر امتزاجی در یک مخزن شکاف دار توسط نرم افزار ۱۰۰Eclipseشبیه سازی شد و سناریو های گوناگون تزریق آب و گاز غیر امتزاجی برای رسیدن به بالاترین ضریب بازیافت شبیه سازی شدند. آنالیز حساسیت سنجی بر روی مکان و تعداد چاه های تزریقی و تولیدی و نرخ تزریق انجام شد. با توجه به خصوصیات زمین شناسی مخزن وجود چهار چاه تولیدی بهترین نتایج را حاصل کرد. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که تزریق گاز با توجه به نفت دوست بودن سنگ مخزن و مکانیزم ریزش ثقلی، بالاترین ضریب بازیافت را در پی داشت. با توجه به تراوایی افقی بالای و همچنین نفت دوست بودن سنگ مخزن، تزریق آب موثر نبود و باعث تولید بیش از حد آب در چاه های تولیدی شد.