سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شیما امینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
مهرداد جعفرپور –
فریبا خلیلی –
احمدرضا گلپرور –

چکیده:

دراین آزمایش تاثیر تیمارهای موقت پالسینگ آب مقطر و یا کلرید کلسیم ۴درصد+ساکارز۳ درصد و تیمارهای دائم هورمونهای گیاهی : جیبرلیک اسید درسطوح ۲۵و۳۰ قسمت درمیلیون بنزیل آدنین درسطوح ۱۵۰و۲۵۰ قسمت درمیلیون و ۵-سولفوسالیسیلیک اسید درسطح ۱۰۰و۲۰۰ قسمت درمیلیون برتغییرات قطرگل و میزان خمیدگی گردن گل بریده ژربرا بین روزهای ۰تا۱۲ ۰و۳و۶و۹و۱۲ موردبررسی قرارگرفت این پژوهش درقالب طرح آماری کاملا تصادفی و در۳ تکرار انجام شد که درهر واحد آزمایشی ۳ گل درنظرگرفته شد تغییرات قطرگل درتیمار موقت آب مقطر بهتر ازتیمار موقت کلرید کلسیم +ساکارز بود بین تیمارهای سطوح هورمونی نیز بهترین تیمار تیمار اسید جیبرلیک درسطح هورمونی ۳۰ قسمت درمیلیون بود و ازکاهش سریع قطرگل جلوگیری نمود و تیمارشاهد بیشترین کاهش قطرگل را دارا بود دراثرات متقابل بین تیمار موقت و دائم بهترین تیمار ناشی از اثرمتقابل اسید جیبرلیک درسطح ۳۰ قسمت درمیلیون با پالس آب مقطر بود. درحالیکه تیمار شاهد کلرید کلسیم +ساکارز بیشترین کاهش را درقطر گل ایجاد نمود