سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یاسر حسینی – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران
هادی معاضد – هیئت علمی دانشگاه شهید چمران دانشکده علوم ومهندسی آب
عبدعلی ناصری – هیئت علمی دانشگاه شهید چمران دانشکده علوم ومهندسی آب
فریبرز عباسی – هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی

چکیده:

خصوصیات جذب فسفر در ۵ نمونه از خاکهای منطقه امیدیه در استان خوزستان مورد مطالعه قرار گرفت.برازش مدلهای مختلف جذب سطحی فسفرو نتایج آزمایش همدماهای جذب فسفر در خاک نشان داد که هر کدام از مدلها به خوبی ارتباط فسفر محلول در تعادل و فسفر جذب سطحی شده را نشان می دهند و ضرایب همبستگی برای هر یک از این مدلها با انج ام آزمایشT-studentدر سطح یک درصد معنی دار می باشد. از میان این روابط رابطه خطی با داشتن ضریب همبستگی بالاتر از دقت بیشتری برخوردار می باشد.همچنین معادله ون های و فراندلیچ نیز نسبت به معادله لانگمویر یک سطحی و دو سطحی دارای ضریب همبستگی بالاتری می باشد.همچنین با توجه به ضرایب همبستگی بدست آمده مشخص شد که مدل جذب دو سطحی لانگمویر بهتر از مدل یک سطحی آن قادر به نشان دادن رابطه بین غلظت تعادلی و فسفر جذب سطحی شده در خاک میباشد