سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

طاهره خانجانی – کارشناس ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس و عض
غلامعلی شیخ الاسلامی – معاون آموزگار شهرستان نوشهر منطقه پول و دانشجوی کارشناسی ارشد مدیری
حمید رضا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چا
کامیان خزایی – عضو هیات علمی و استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چا

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه امکانات آموزش الکترونیکی مدارس حوزه شهری و روستایی غرب اسان مازندران می باشد. بدین منظور مدارس حوزه های شهری(n-52) و روستایی(n-32) شهرستان های نور، نوشهر و چالوس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته شامل ۱۰ سوال در طیف لیکرت (۴ گزینه ای)، مورد بررسی قرار گرفتند. پایایی پرسشنامه فوق با اجرای آزمون آلفای کرونباخ (۰/۷۲) مورد تأیید قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که بین امکانات آموزش الکترونیک با مقاطع سه گانه تفاوت معنی دار ( p>0_01) و همبستگی مثبت معنی دار (۰/۴۶۲)، وجود دارد. همچنین نتایج آزمون t بیانگر این مطلب بود که بین مدارس حوزه شهری و روستایی در ارتباط با امکانات آموزش الکترونیک تفاوت وجود دارد( p>0_01) و مدارس شهری در وضعیت مناسب تری قرار دارند، این تفاوت در ارتباط با جنسیت مدارس مشاهده نشده است.