سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آرزو لشنی –
عذرا اعتمادی –

چکیده:

اهداف این تحقیق بررسی و مقایسه سبک های حل تعارض (سبک اجتناب، سبک رقابت، سبک مصالحه، سبک مدارا و سبک همکاری) و الگوهای ارتباطی مشاوران و افراد عادی بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری گروه مشاوران (( کلیه مشاوران شهر اصفهان)) و گروه عادی((کلیه افراد متأهل تحصیل کرده)) بود. نمونه ۶۰ نفر (سی نفر مشاوران که به صورت تصادفی خوشه ای از بین مراکز مشاوره اصفهان و سی نفر افراد عادی به صورت تصادفی) انتخاب شد. ابزار اندازه گیری دو پرسشنامه با عنوان های (( پرسشنامه سبک های اداره تعارض بین فردی)) و (( پرسشنامه ارزیابی نحوه ارتباط)) بود. داده ها با روش آماری توصیفی و استنباطی( ضریب همبستگی ،آزمون تی و وضریب پایایی آلفای کرنباخ)با نرم افزار spss تجزیه تحلیل شدند. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که: بین سبک های حل تعارض(اجتناب، مدارا ( تسلیم) ،همکاری) و الگو های ارتباطی (همسرتان با شما) تفاوت معنا داری وجود دارد ولی در دو سبک (رقابت و مصالحه) و دو الگوی (مرا ناراحت می کند و شما با همسرتان) تفاوت معنا داری وجود ندارد. (سبک همکاری از بهترین سبک های حل تعارض بود که مشاوران بیشتر از افراد عادی از این سبک استفاده می کنند) . از نتایج به دست آمده جهت موضوع برگزاری کارگاه ها می توان استفاده کرد.