سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

میراحمد لشته نشایی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی دانشگاه گیلان
سعید بزرگمهرنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه دانشکده فنی دانشگاه گیلان

چکیده:

طراحی بهینه سدهای بتنی وزنی، براساس کمینه کردن است که هزینه و عملکرد سازه را تحت تأثیر قرار م یدهد. هدف از این تحقیق ارائه یک روش ناپیوسته غیرخطی جهت بهین هسازی سدهای بتنی وزنی و مقایسه آن با روش الگوریتم ژنتیک بر اساسپایداری و محدودی تهای طراحی است. برای بهین هسازی و کاهش حجم بتن در سدهای بتنی وزنی از یک روش ناپیوسته غیرخطی استفاده شده است. برای این امر ازجعبه ابزار الگوریتم ژنتیک در نرم افزارMatlab استفاده شده است. برای مقایسه منطق ی دو روش متغیرهای طراحی در دو حالت ۴ متغیره و ۵ متغیره در نظر گرفته شده است. با معرفی تابع هدف، متغیرهای طرح و محدودی تها که به ترتیب حجم بتنمصرفی در مقطع عمودی سد، پارامترهای شکل مقطع سد و شرایط پایداری سد است، عمل جستجو در فضای مسئله صورتم یپذیرد. نیروهای اساسی وارد بر یک سد وزنی در نظر گرفته شده و تحلیل سد با روش وزنی انجام گرفته شده است و از زهکش استفاده نشده است. از دو سد وزنی بتنی کوتاه و بلند جهت بهین هسازی با هر دو روش استفاده شده و حجم بهینه به دست آمده در هر دو روش با% هم و با حجم موجود سد مقایسه شده است، به طوری که در حالت ۵ متغیره در سد کوتاه و بلند به ترتیب شاه د ۱۳ % و ۴٫۷کاهش حجم در واحد عرض سد م یباشیم.بررس یهای موجود نشان م یدهد که روش ناپیوسته غی رخطی ارائه شده نسبت به روش الگوریت مهای فرا ابتکاری در بهین هسازی سدهای بتنی وزنی بسیار توانمند و کارا است.