سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی عابدینی – کارشناس ارشد
فرید شریعتمداری – استاد گروه پرورش و تولید طیور
محمدامیر کریمی ترشیزی – استادیار گروه پرورش و تولید طیور دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

به منظور بررسی اثر گیاهان دارویی اسید آلی و آنتی بیوتیک درجیره برپایه جو برقابلیت هضم مواد مغذی جوجه های گوشتی آزمایشی با ۴۰۰ جوجه گوشتی ماده نژآد راس در قالب یک طرح کاملا تصادفی با ۵ تیمار و ۴ تکرار و ۲۰ قطعه جوجه در هر تکرار به مدت ۴۲ روز به اجرا درآمد تیمارهای آزمایشی شامل جیره حاوی ۲۰% جو به عنوان شاهد جو و شاهد جو +۰/۱ درصدمخلوط گیاهان دارویی آنتی بیوفین و شاهد جو +۰/۲ درصد اسید آلی فرمایسین و شاهد جو +۱۵ppm آنتی بیوتیک ویرجینامایسین ، و یک جیره برپایه ذرت و سویا به عنوان شاهد ذرت در نظر گرفته شد و در تمامی جیره های حاوی جو از آنزیم استفاده گردید قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی ماده خشک، ماده آلی انرژی ، پروتئین و چربی خام فاکتورهای اندازه گیری شده درطول این آزمایش بودند. نتایج نشان داد که تیمارهای آزمایشی اثر معنی داری برقابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی نداشتندP<0/05 ,ولی بیشترین قابلیت هضم مواد مغذی در گروه آزمایشی مخلوط گیاهان دارویی و کمترین آن در تیمار شاهد جو مشاهده شد.