سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نعیمه سماواتیان – دانشجوی کارشناس یارشد
شاهین رفیعی – استاد گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری دانشگاه
حسین مبلی – استاددانشگاه تهران

چکیده:

دراین مقاله به بررسی چگونگی ارائه خدمات ماشینی در دو شهرستان بهار و همدان پرداخته شده است و نوع خدمات مکانیزاسیون از نظر کشاورزان سیرکار در مناطق کشت سیر دردو شهرستان با هم مقایسه شده است. تحلیل ها با نرم افزار ۱۶SPSS انجام شده است. نتایج نشان داده است که برای کرایه ادوات کمی بیش از نیمی از کشاورزان دچار مشکل بوده اند. بیشترین مشکل به بالا بودن هزینه اجاره ادوات بر می گردد بیشتر کار های خواسته شده سیرکاران در بیش از ۸۰ % موارد در زمان قرارداده شده کشاورز انجام شده است. نتایج بررسی در رابطه با هزینه های اجاره بها نشان می دهد که اکثر کشاورزان از هزینهها نسبتاً راضی تا تاحدودی ناراضی بود هاند. نتایج نشان داد که برای عملیات شخم دسترسی به ماشین و خدمات ماشینی بیش از دیگر عملیات است و سپس سمپاشی و کود پاشی و در نهایت عملیات هموارکردن زمین قرار دارد.چنانچه کشاورزان قادر به خرید ادوات مورد نیاز خود باشند دسترسی به تراکتور برای حدود ۸۷ % خوب تا متوسط است. این نشان می دهد که تعداد تراکتور در منطقه نسبتاً خوب است و تفاوت معنی داری بیندسترسی به تراکتور در دو شهرستان وجود ندارد. گرچه دسترسی به تراکت ور در شهرستان همدان بیش از شهرستان بهار بوده است