سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شاهین انصاری دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
محمد مهران زاده – عضوء هیات علمی گروه ماشینها و مکانیزاسیون کشاورزی، دانشکده کشاورزی،

چکیده:

بخش کشاورزی یکی ازمهمترین بخشهای اقتصادی در کشور ماست و در بین محصولات کشاورزی غلات از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این میان گندم بالاترین سطح زیر کشت غلات را به خود اختصاص داده است که نشان از اهمیت این گیاه ارزشمند دارد. ناهمواری سطح خاک تاثیر زیادی بر رویش، مقاومت و باردهی محصول دارد تسطیح مزرعه عامل اساسی در مدیریت صحیح کشاورزی است به همین دلیل کشاورزان اهمیت ویژه ای به عملیات هموار کردن سطح مزرعه می دهند. اما متاسفانه این عمل به طریق علمی و با استفاده از ادوات مناسب انجام نمی شود این تحقیق با تعیین یک روش مناسب از بین دو روش لیزری و مرسوم صورت گرفت تا تاثیر آنها بر ظرفیت مزرعه ای، مصرف سوخت و عملکرد گندم مشخص گردد. این تحقیق در سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷ در مزرعه ای در روستای الباجی در ۱۰ کیلومتری شمال اهواز انجام گرفت. بافت خاک در اکثر قسمتهای این مزرعه لومی – رسی می باشد. این طرح در کرتهای ۱ هکتاری اجرا شد با ۷ تکرار در نتیجه این آزمون (T-Student ) در ۱۴ کرت ۱ هکتاری انجام شد. ظرفیت مزرعه ای از طریق میزان ساعت کارکرد ادوات در هکتار، مصرف سوخت از روش باک پر و عملکرد گندم از طریق کادر اندازی در مزرعه مشخص گردید. نرم افزار آماری مورد استفاده در این تحقیق SPSS می باشد. نتیجه مقایسه میانگینها به روش آزمون T-Student نشان داد که اختلاف معنی داری بین لولر لیزری و مرسوم از لحاظ ظرفیت مزرعه ای در سطح ۱% وجود دارد بطوریکه با لولر مرسوم در مدت زمان مشخص زمینهای بیشتری را می توان تسطیح کرد، از لحاظ مصرف سوخت در سطح ۱% نیز اختلاف معنی داری بین لولر مرسوم و لیزری وجود دارد بطوریکه مصرف سوخت لولر مرسوم بدلیل مدت زمان کمتر تسطیح در ۱ هکتار بسیار کمتر از لولر لیزری می باشد. و نتیجه مقایسه میانگینها نشان داد که اختلاف معنی داری از نظر عملکرد گندم بین لولر لیزری ومرسوم وجود ندارد و زمینهایی که با لولر لیزری تسطیح شده اند تنها به میزان ۵۰ کیلوگرم در هکتار افزایش عملکرد داشته اند.