سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون دانشگاه آزاد دزفول
محمد هاشم رحمتی – هیئت علمی (استادیار)گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشگاه عل
محمد تقی توحیدی – هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی کرمانشاه
پیام زارعی لعل آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون دانشگاه آزاد دزفول

چکیده:

سمپاشی یکی از فعالیت های مهم در کشت گندم است. اگر این عملیات به طور صحیح انجام شود و کشاورز از سمپاش مناسب استفاده کند، هزینه های سمپاش و داشت کاهش و عملکرد محصول در واحد سطح افزایش می یابد. کشاورزیان به منظور مبارزه با سن گندم غالبا از سمپاش های میکرو نر، اتومایزر و لانس دار استفاده می نمایند. هدف از این تحقیق معرفی سمپاش با اثر گذاری بیشتر و مصرف کمتر محلول سمی می باشد. در این تحقیق سمپاش های میکرو نر، اتومایزر الکترواستاتیک، اتومایزر، لانس دار و پشتی ساده به منظور مبارزه با سن گندم در قلب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار مورد مقایسه قرار گرفت. بطوریکه مصرف محلول سم در سمپاش عبارت بودند از : ۱- سمپاش میکرونر با مصرف محلول سمی ۲۲-۱۷ لیتر در هکتار ۲- سمپاش اتومایزر الکترواستاتیک با مصرف محلول سمی ۳۰-۲۵ لیتر رد هکتار ۳- سمپاش اتومایزر با مصرف محلول سمی ۳۰-۲۵ لیتر رد هکتار ۴- سمپاش لانس دار با مصرف محلول سمی ۳۵۰-۲۵۰ لیتر در هکتار ۵- سمپاش پشتی ساده با مصرف محلول سمی ۵۰۰-۴۰۰ لیتر در هکتار. نتایج ارزیابی در سطح ۰/۵ نشان داد از نظر موثر بودن عملیات به منظور مبارزه با افت سن، سمپاش میکرونر با ۸۲/۰۹ درصد آفت مرده در بالاترین گروه و به ترتیب سمپاش اتومایزر الکترواستاتیک ۷۵/۸۸ درصد آفات مرده، سمپاش اتومایزر ۷۲/۴۰ درصد آفت مرده، سمپاش لانس دار ۶۶/۶۰ درصد آفت مرده و سمپاش پشتی ساده ۶۲/۵۸ درصد آفت مرده در رده های بعدی قرار دارند. با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق برای مبارزه با آفت سن گندم در منطقه کرمانشاه به ترتیب توصیه می شود. ۱-سمپاش میکرونر ۲- سمپاش اتومایزر الکترواستاتیک ۳- سمپاش اتومایزر ۴- سمپاش لانس دار