سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

حدیده معبودی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادمرکزهندیجان
شهلا جمیلی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سیامک راشدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز

چکیده:

ماهی بنی Barbus sharpeyi ازماهیان باارزش شیلاتی می باشد و هرساله تکثیرمصنوعی آن توسط عصاره هیپوفیز انجام میشود گرلین یک هورمون ۲۸اسید آمینه ای است که برهورمونهای تولیدمثلی اثردارد هدف ازاین مطالعه مقایسه اثرگرلین و هیپوفیر بررسیدگی جنسی گونه مورد نظر می باشد به این منظور ۳۰ عدد ماهی بنی ۳ ساله جنس ماده به ۵ تیمار تقسیم شدند طی دو مرحله به دو تیمار شم سرم فیزیولوژی به تیمارهای سوم و چهارم به ترتیب ۱۰۰و۱۵۰نانوگرم محلول گرلین و به تیمار پنجم ۴ میلی گرم عصاره هیپوفیز به ازای هرگرم وزن بدن تزریق شد برشهای بافتی تخمدان درمحلول بوئن تثبیت شده و مراحل هیستوتکنیک روی نمونه ها انجام شد نتایج نشان داد که گرلین و هیپوفیز سبب افزایش معنی دار درصد فولیکولهای بالغ درتخمدان و افزایش میزان رسیدگی جنسی و کاهش قطر متوسط فولیکول گردیده و ازلحاظ آماری تفاوت معنی دار میان اثردو ماده مذکور مشاهده نگردید.