سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مسعود صیادی – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
علی پولادی ریشهری – دانشگاه پیام نورمرکز بوشهر
سیدموسی گلستانه – دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

این پژوهش باهدف بررسی و مقایسه اثربخشی دو روش درمان فراشناخت و اموزش تن ارامی عضلان تدریجی درکاهش علائم نشانگاه خستگی مزمن درپرستاران شهربوشهراجرا شد روش این تحقیق ازمایشی با پیش آزمون و پس ازمون و جمعیت هدف آن پرستاران شاغل دربیمارستانهای اموزشی و درمانی شهربوشهر بوددرمرحله نخست بمنظور سنجش افرادمبتلا به نشانگان خستگی مزمن تعداد ۴۰۶ نفر ازپرستاران شهربوشهر به شیوه سرشماری ازبیمارستانهای زیرمجموعه دانشگاه های علوم پزشکی شهر بوشهر انتخاب و پرسشنامه های مربوط به سنجش خستگی مزمن روی انان اجرا شد تمامی پرسشنامه ها با استفاده از روش های اماری مانند ضریب همبستگی پیرسون ازمون تحلیل واریانس دومتغیره و چندمتغیره تحلیل کوواریانس دومتغیره و چندمتغیره تحلیل کواریانس و ازمون تی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت نتایج نشان داد که درمان فراشناختی درکاهش نشانگان خستگی مزمن موثرتر ازدرمان تن آرامی عضلانی تدریجی است.