سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی شاهرخ نیا – استادیار پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی فارس

چکیده:

بیشتر آب مورد نیاز کشاورزی در استان فارس از منابع آب زیرزمینی تامین می گردد. استفاده بی رویه از این منابع، باعث ازبین رفتن تدریجی این منابع ارزشمند گردیده است. با استفاده از برنامه ریزی آبیاری در مزرعه، می توان زمان و مقدار مناسب آبیاری را تعیین و به افزایش بهره وری آب کمک نمود. در تحقیق حاضر به بررسی و مقایسه روش های مختلف برنامه ریزی آبیاری، در یک مزرعه ذرت تحت سیستم آبیاری قطره ای نواری، در شهرستان فسا در استان فارس پرداخته شده است. برنامه ریزی آبیاری با استفاده از ابزارهایی مانند بلوک گچی، تانسیومتر، دماسنج مادون قرمز، رطوبت سنج خاک و سندملی نیاز آبی گیاهان انجام و با تیمار تحت مدیریت زارع مقایسه گردید. نتایج نشان داد با استفاده از روش ها و ابزارهای مختلف برنامه ریزی آبیاری، آبیاری ذرت در منطقه مورد مطالعه با حدود ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ مترمکعب در هکتار امکانپذیر گردیده، بدون آنکه عملکرد محصول مزرعه کشاورز، کاهش یابد. کارایی مصرف آب در تیمارهای برنامه ریزی آبیاری به حدود۲/۷کیلوگرم بر متر مکعب رسیده، که بیشتر از۱/۹کیلوگرم بر متر مکعب، در تیمار تحت مدیریت کشاورز است