سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن غلامی قاجاری – دانشجوی دوره کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور مرکز سا
علی برزگری – عضو هیت علمی دانشگاه پیام نور مرکز بابل
ایوب مهدیوندکلانسرا – مدرس دانشگاه پیام نور مرکز ساری
مهدی عشیری مزدی –

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر بررسی سبکهای مختلف امتیاز گیری و مقایسه آماری سبک های امتیاز گیری در اوزان مختلف کشتی آزاد می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر را ۱۱۳ نفر از کشتی گیران آزاد کار حاضر در مسابقاتانتخابی تیم ملی که در تیر ماه ۱۷۵۵ در شهرستان ساری برگزار گردید ، تشکیل می دهد . برای جمع آوری اطلاعات، محققین در محل برگزاری مسابقات تمامی تکنیکهایی را که منجر به کسب امتیاز توسط کشتی گیران شده است را ثبت نمودند. از میان اوزان مختلف، کشتیهای برگزار شده در اوزان ۸ ۷۴ ۱۲۰کیلو گرم به ترتیب سبک وزن، میان وزن و سنگین وزن به عنوان نمونه تحقیق برگزیده شدند . میزان روایی این روش طبق نظر متخصصین اثبات گردیده است. میزان پایایی این روش نیز توسط آزمون اسپیرمن براون میان گروه های مختلف کشتی گیران )سبک وزن و میان وزن ۰/۸۰ سبک وزن و سنگین وزن ۰/۷۹ میان وزن و سنگین وزن ۰/۹۱ بدست آمد. برای تحلیل دادهها از آمار توصیفی و نرم افزارSSPS-15استفاده گردید. بطور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد متداول ترین روش کسب امتیاز در میان کشتیگیران ایرانی استفاده از انواع زیرگیری می باشد. همچنین رقابت های کشتی در اوزان سبک وزن به مراتب پر شورتر و جذاب تر از کشتیهای سنگین وزن انجام می گردد