سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مرتضی درخشی – دانشجوی دکتری پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
حبیب ا.. قاسمی – دانشیار پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران
عزیز ا.. طاهری – دانشیار پترولوژی دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده:

مجموعه بازالتی سلطان میدان، با ترکیب عمدتاً بازیک و به سن سیلورین، نمایندهی گستردهترین و ضخیمترین فعالیت ماگمایی پالئوزوئیکزیرین در پهنه ایران میباشد. این مجموعهی ضخیم بازیک حاصل برونریزی مکرر جریانهای گدازه بازالتی، توف و آگلومرا به همراه میان لایههای رسوبی میباشد. بررسی دقیق رخنمونهای اصلی این مجموعه در محدودهی روستاهای نکارمن، قلعهنو خرقان و خوشییلاق بیانگر ضخامت حدود ۴۰۰ تا ۱۴۰۰ متری این مجموعه، ترکیب کانیشناسی تقریباً یکنواخت، و شکلگیری توأم بخشهای مختلف آن در دو محیط خشکی و زیر آبی میباشد. مطالعه ژئوشیمی بازالتهای این مجموعه مبین ماهیت انتقالی تا آلکالن و منشأگیری ماگمای آن از ذوببخشی یک منبع گوشتهای غنی شده است که در خلال صعود و فوران در یک کافت درون قارهای متحمل آلایش چندانی نشده است. جایگاه زمینساختی تشکیل این مجموعه، با محیط کششی حاکم بر گستره وسیعی از ایران و مراحل آغازین کافتزایی پالئوتتیس در حاشیه شمالی گندوانا در طی پالئوزوئیکزیرین (سیلورین) سازگار میباشد.