سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهین جانی قربان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

گیاهان بومی هر منطقه می توانند با کمی توجه به خوبی با شرایط اقلیمی همان منطقه و یا مناطق مشابه با رویشگاه های خود سازگار شده ودر ایجاد فضای سبز بکار گرفته شوند. کاربرد گیاهان در طراحی فضای سبز و غیر از زیبا سازی ارزش های کاربردی دیگری نیز دارند که با سنجشاین ارزش ها می توان بصورت بهینه و مناسب در بهسازی محیط زیست از آنها استفاده کرد. یکی از ارزشهای کاربردی آنها کاربرد گیاهان درمعماری فضای سبز از جمله ایجاد پرچین می باشد. موانع گیاهی به عنوان پرچین برای جدا کردن دو یا چند قطعه زمین از یکدیگر ، یا تقسیم فضایی بزرگ به فضاهای کوچکتر و همچنین برای کنترل دید و پوشاندن مناظر نازیبا و ایجاد فضاهای خصوصی قابل استفاده است. در این بررسی۶ گونه درختی و درختچه ای منطقه بررسی و ضمن جمع آوری نمونه های هرباریومی از انها از مناطق مختلف و انتقال آن به هرباریوم نسبت بهنامگذاری دقیق علمی آنها با استفاده از فلورها اقدام شد. سپس با انجام مسافرتهای صحرایی به رویشگاه آنها، از ارتفاع گیاه، تاج پوشش،خصوصیات ساقه، برگ، گل، میوه، شروع فصل رویشی، طول مدت گلدهی و عمر گل، زمان میوه دهی، زمان خزان و ارتفاع از سطح دریا یادداشت برداری شد. اقلیم ،خاک و موارد کاربرد هر گونه نیز بررسی شد . با شناخت کامل خصوصیات مورد بررسی و بر حسب نیاز در هر منطقه و تطابقاکولوژیکی ، اقلیمی و خاکی ۶گونه گیاهی بومی از استانهای اصفهان و چهار محال و بختیاری که مناسب کشت جهت ایجاد پرچین اند معرفی میشوند