سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هدی مسکار – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در رشته ساز ههای آبی
رامین فضل اولی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

یکی از بزرگترین مشکلاتی که پس از ساخت سدها ایجاد میشود، مسئله رسو بگذاری در مخازن آنهاست. این پدیده بهر هبرداری بهینه از حجم آب ذخیره شده در مخزن سد را با مشکل جدی مواجه میسازد. علاوه بر این رسو بگذاری بر تولید برق، کشتیرانی، عملکرد توربینها، تولید و تامین آب و ایمنی سدها نیز تاثیرگذار است. لذا به منظور پیشبینی مقدار و نحوه رسو بگذاری در مخازن، مدلهای عددی بیشماری که به صورت یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی هستند، ارائه شده است. در این مقاله، تعدادی از پرکاربردترین مدلهای عددی موجود که به منظور شبیهسازی رسو بگذاری در مخازن طراحی و توسعه یافتهاند مورد ارزیابی و بررسی قرارگرفتهاست، سپس نقاط ضعف، قوت و محدودیتهای موجود در هر یک مدلها مشخص شده و دقیقترین مدلها برای پیشبینی رسو بگذاری معرفی شده است.