سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهناز عبدالرحیمی – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی خوی
عبداله حسن زاده قورت تپه – استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقاتکشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان غ
محسن رشدی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر ارایش و تراکم کاشت برروی سه رقم مختلف گیاه دارویی سیاه دانه آزمایش در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه ساعتلوی مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان غربی بصورت فاکتوریل سه عاملی در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد دراین ازمایش فاکتور اول A شامل فاصله ردیف کاشت در دو سطح ۲۰ و ۴۰ سانتی متر فاکتور دوم B شامل فاصله بوته در سه سطح ۲ ،۴ و ۶ سانتی متر و فاکتور سوم C شامل ارقام بافت، بوکان و اربیل عراق بود کاشت بصورت هیرم کاری در دوم اردیبهشتماه سال ۱۳۸۸ انجام شد نتایج نشان داد که تاثیر آرایش و تراکم کاشت برعملکرد دانه درصد روغن و عملکرد روغن از لحاظ آماریدرسطح احتمال یک درصد معنی دار بود بیشترین عملکرددانه در صد روغن و عملکرد روغن در رقم بافت تولید شد و کمترین مقدار آنها در رقم اربیل عراق بود.