سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هاجر رحیمی – گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور نجف آباد
مهدی یوسفی – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور اصفهان
زهرا هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم گیاهی دانشگاه پیام نور نجف آباد

چکیده:

در این ازمایش بذرهای جمعیت های مختلف گیاه دارویی علف چای، در قالب طرح آماری، کاملا تصادفی در چهار تکرار و چهار تیمار در شرایط آزمایشگاه مورد آزمون جوانه زنی به روش پیری زود رس در مقایسه با شرایط استاندارد قرار گرفتند. با توجه به معنی دار بودن صفات جوانه زنی و سرعت جوانه زنی بذرها در شرایط پیری زود رس در مقایسه با شرایط نرمال، می توان نتیجه گرفت که بذرها نسبت به شرایط پیری زود رس مقاوم نبوده و بنابراین از خاصیت انبار داری بالا برخوردار نبودند.آزمایشات مربوط به این پژوهش طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان انجام گرفت.