سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهرام علیزاده – عضو هیاًت علمی دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز
زهره رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت دانشگاه شهید چمران اهواز ( سخنرا
هرمز قلاوند – رئیس اداره زمین شناسی بنیانی ناحیه صنعتی کارون، شرکت ملی مناطق نفتخی

چکیده:

مطالعه حاضر بر روی مخزن آسماری میدان نفتی مسجدسلیمان، اولین میدان نفتی شناخته شده در خاورمیانه انجام گرفت . این مخزن با عمق تنها ۳۶۰ متر از سطح دارای پوشسنگ نامقاوم همراه با
شکستگیهای فراوان میباشد . لذا آبهای جوی براحتی در آن نفوذ مینمایند، این عوامل و همچنین دمای پایین مخزن ) (۳۸° C امکان فعالیتهای بیولوژیکی و تولید گاز H 2 S در آن را بسیار محتملمی – سازد . مطالعات ژئوشیمیایی بر روی نفت این مخزن توسط آنالیزهای مقدماتی و تکمیلی انجام گرفت، که نتایج کروماتوگرافی ستونی پارافینی بودن نفت، و نتیجتاً عدم تهاجم باکتریها در این مخزن را تائید مینماید . همچنین آنالیز نمونهها توسط دستگاه Pyrolysis-GC بیومارکرهای ایزوپرنوئید، نرمال آلکانها و شاخص ارجحیت فرد کربنی را تعیین و همگی نشان از عدم تولید گاز H2S بواسطه تجزیه بیولوژیکی توسط باکتریهای احیاء کننده سولفات دارد . ضمناً این نتایج منشاء ارگانیسمها و مواد آلی تولید کننده نفت این میدان را دیاتومهها، جلبکهای دریایی و کروژن نوع II معرفی مینماید که خود موید سنگ منشاء محیط احیایی و دریایی آبهای شور همراه با سکانسهای تبخیری میباشد . بنابرایننتیجه گرفته میشود گاز H 2 S موجود در مخزن بواسطه فرایندهای غیر بیولوژیکی تولید شده است