سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا صیامی اصل – کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

چکیده:

سد گیوی یکی از مهم ترین پروژههای در حال احداث در استان اردبیل می باشد. توده سنگ ساختگاه را مجموعه ای از توده سنگ های آندزیتی مگاپورفیری، توف و یک لایه شیل در زیر تشکیل می دهد که متعلق به زمان ائوسن می باشند. کیفیت توده سنگ در جناح راست در حد خوب تا خیلی خوب اما این شرایط در تکیه گاه چپ کاملاً متفاوت بوده و به علت هوازدگی شدید و دگرسانی هیدروترمالی در رده بد قرار دارد. با توجهبه شرایط زمین شناسی محل سد، جنس و کیفیت سنگ، میزان نفوذپذیری توده سنگ، سطح آب زیرزمینی و ملاحظات طراحی، پرده آب بند به طول ۱۰۲ کیلومتر و تا عمقی که نفوذپذیری کمتر از ۳ واحد لوژن باشد، ادامه می یابد. بر این اساس پرده آب بند در تکیه گاه راست یک ردیفه تا عمق ۶۰ متر و در بستر تا عمق ۴۰ متر و در تکیه گاه چپ با توجه به ناهمگنی توده سنگ سه ردیفه و تا عمق ۱۷۰ متر است. در این تحقیق ابتدا ارزیابی ویژگی های آبگذری آزمایش های فشار آب، تفسیر و تحلیل این داده ها از روی نمودارهای P-Q انجام شده است. پس از این تحلیل ها، میزان خورند سیمان در مقاطع و نواحی مختلف از لحاظ کمی و آماری بررسی و روند سیمان خوری، مقایسه سیمان خوری سری های پنجگانه انجام گرفته است. هم چنین نمودارهای سطوح هم خورند سیمان برای گمانههای پرده آب بند رسم و ارزیابی شده است. بررسیها نشان داد که مقادیر لوژن و خورند سیمان در جناح چپ نسبت به جناح راست بیشتر بوده و در جناح چپ نیمه بالایی نسبت به نیمه پایینی از مقدار خورند بالایی برخوردار است. ارزیابی آبگذری گمانه های کنترلی نشان داد مقدار آبگذری در جناح راست نسبت به جناح چپ کاهش یافته ولی هم چنان درصد بالایی از مقاطع در جناح چپ به معیار آب بندی نرسیده اند.